Informacja dla rodziców - zakup obiadów w stołówce szkolnej

  1. W roku szkolnym 2019/2020 żywienie dzieci rozpoczyna się od dnia 5 września 2019 r.
  2. Warunkiem korzystania przez dziecko z obiadów jest podpisanie przez rodzica (opiekuna prawnego) umowy (druk do pobrania ze strony internetowej szkoły lub w świetlicy szkolnej).
  3. Umowę należy wydrukować w 2 egzemplarzach, wypełnić drukowanymi literami i złożyć u kierownika świetlicy w dniach 03 – 04. 09. 2019 r.
  4. Przy składaniu każda umowa otrzyma indywidualny numer.
  5. W przypadku korzystania z obiadu przez więcej niż jedno dziecko w rodzinie należy wypełnić osobne umowy na każde z dzieci.
  6. Po złożeniu druku umowy i uzyskaniu informacji o jej numerze należy dokonać przelewu odpowiedniej kwoty na konto żywieniowe.
  7. W treści przelewu należy podać następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc, za który dokonuje się wpłaty oraz OBOWIĄZKOWO numer umowy.
  8. Niezawarcie umowy powoduje brak możliwości korzystania z posiłków.
  9. Kwota za jeden obiad dla dziecka wynosi 5,50 zł.
  10. Wysokość kwoty za wrzesień: 99 zł

Druk umowy zakupu obiadów w stołówce szkolnej:
| pobierz-doc | pobierz-odt | pobierz-pdf |