Regulamin SKO

Regulamin Szkolnej Kasy Oszczędności działającej przy Szkole Podstawowej w Korczynie.

 1. Szkolna Kasa Oszczędności działa pod patronatem Banku PKO BP w Krośnie.
 2. Przynależność do SKO jest dobrowolna, należeć może do niego każdy chętny uczeń naszej szkoły, pod warunkiem, że nie ukończył trzynastego roku życia.
 3. Uczeń wraz z rodzicem musi wypełnić oświadczenie, które jest podstawą do założenia rachunku bankowego – osobistego konta internetowego dla danego ucznia.
 4. Uczeń staje się członkiem SKO po otrzymaniu indywidualnego kodu do konta internetowego.
 5. Uczeń nie może podawać swojego loginu i hasła do konta internetowego osobom postronnym (koleżankom, kolegom, obcym osobom).
 6. W przypadku zablokowania konta internetowego uczeń informuje opiekuna SKO, który pobiera w banku kopertę z nowym hasłem i przekazuje uczniowi w celu ponownego uruchomienia konta.
 7. Wpłat na rachunek bankowy ucznia może dokonać:
  • uczeń (u opiekuna SKO);
  • rodzic (przelewem bankowym lub internetowym).
 8. Opiekun SKO wpłaca pieniądze do banku i księguje je na koncie danego ucznia.
 9. Wypłaty pieniędzy może dokonać:
  • uczeń u opiekuna SKO, jednak wypłatę każdej kwoty musi potwierdzić rodzic (pisemne oświadczenie);
  • rodzic – bezpośrednio w Banku PKO BP.
 10. Każdemu uczniowi naliczane są odsetki od oszczędzania w wysokości ustalanej przez Bank PKO BP.
 11. Każdy członek SKO ma prawo uczestniczyć we wszystkich konkursach i przedsięwzięciach SKO.
 12. Uczeń potwierdza każdorazową wpłatę i wypłatę pieniędzy (max. 50 zł) u Opiekuna SKO własnoręcznym podpisem.
 13. Konto SKO ucznia, który ukończył 13 rok życia, zostaje zamknięte na wniosek Opiekuna SKO, który składa stosowne oświadczenie w Banku PKO BP w Krośnie. Oszczędności, które uczeń zgromadził na tym koncie zostają mu wypłacone przez Opiekuna SKO w możliwie najszybszym terminie.

Tags: SKO