Regulamin rekrutacji do udziału w projekcie Letters & Figures Alive

Erasmus +

Regulamin rekrutacji do udziału w projekcie Letters & Figures Alive w ramach programu ERASMUS +

 edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół

§ 1 Uczestnicy i kryteria formalne

 1. Projekt jest realizowany w Szkole Podstawowej w Korczynie im. Aleksandra Fredry w okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
 2. Projekt skierowany jest do uczniów klas II gimnazjum i klas VII szkoły podstawowej. Uczniowie klasy IIc gimnazjum, którzy zapisując się do tej klasy deklarowali udział w projektach mogą zrezygnować tylko na pisemne życzenie rodziców.  Uczniowie pozostałych klasy mogą zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie.
 3. W ramach projektu przewiduje się krótkoterminowe, siedmiodniowe wyjazdy uczniów z opiekunami do szkół partnerskich z Finlandii, Włoch i Hiszpanii
 4. Projekt realizowany jest w języku angielskim.

§ 2 Zasady rekrutacji do projektu

 1. Informacja o naborze uczniów do grupy projektowej oraz regulamin uczestnictwa w projekcie zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły w zakładce Erasmus+ oraz na tablicy informacyjnej.
 2. Docelowa grupa projektowa liczyć będzie 25-28 osób.
 3. O zakwalifikowaniu do grupy zdecyduje koordynator projektu biorąc pod uwagę motywację do pracy w projekcie, deklarację aktywnego uczestnictwa na cały okres jego realizacji, kultura osobista i komunikatywność w języku angielskim.
 4. Za rekrutację uczniów na wyjazdy zagraniczne odpowiedzialny jest zespół rekrutacyjny składający się z dyrektora szkoły, koordynatora oraz co najmniej jednego nauczyciela z Zespołu Projektowego. Prace zespołu rekrutacyjnego udokumentowane są protokołem.
 5. W trakcie rekrutacji uczniów na wyjazdy zagraniczne będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 • przynależność do grupy projektowej
 • aktywny udział w wykonywaniu zadań projektowych.
 • uczestnictwo w konkursach projektowych.
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • wysoki poziom kultury osobistej.
 • wyrażenie chęci przyjęcia ucznia ze szkoły partnerskiej
 1. Szczegółowe zasady rekrutacji na wyjazdy zostaną podane w oddzielnym regulaminie i zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
 2. Uczniowie zakwalifikowani do grupy projektowej zobowiązani są do dostarczenia koordynatorowi projektu zgody rodziców na udział ucznia / uczennicy w projekcie.

§ 3 Informacje ogólne

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia projektu.
 2. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.
 3. W przypadkach spornych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, a dotyczących udziału w projekcie, decyzję podejmie komisja złożona z dyrektora szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela realizującego projekt.

 

Opracowała: koordynator Anna Waśko

Zatwierdził dyrektor szkoły: Artur Stodolak

Tags: projekt, erasmus